Artikel 1. Begrippen en toepasselijkheid

 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Fotoinlijst.nl. zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing tenzij Fotoinlijst.nl zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
 2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling houdt een acceptatie in van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.
 3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen van Fotoinlijst.nl zijn vrijblijvend en Fotoinlijst.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Fotoinlijst.nl. Fotoinlijst.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Fotoinlijst.nl dit mee binnen minimaal twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW.
 2. Voor transport binnen Nederland brengen wij een bijdrage in de verzendkosten volgens conform de verzendkosten staffel in rekening. Voor verzendingen buiten Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land.
 3. Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf door: Direct en online door middel van iDEAL doch na akkoord van de betalingsbemiddelde. Voor online betalingen worden u geen extra kosten berekend.

Artikel 4. Voorwaarden aangeboden beeldmateriaal

 1. De klant garandeert dat het door hem aangeboden beeldmateriaal respectievelijk de verwerking, bewerking of reproductie daarvan geen inbreuk maakt op (intellectuele) (eigendoms)rechten van derden, dan wel in strijd is met enig wettelijk voorschrift, de openbare orde, de goede zeden of met hetgeen verder volgens regels van ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt en de klant vrijwaart Fotoinlijst.nl volledig tegen alle mogelijke aanspraken terzake.
 2. Het volgende beeldenmateriaal wordt niet geaccepteerd:
  • foto’s die aanzetten tot haat of racistische uitingen
  • foto’s die beledigend zijn
  • foto’s die scheldwoorden bevatten
  • foto’s die mishandeling- of gewelduitingen bevatten
  • foto’s die bloot of seksueel getinte afbeeldingen bevatten
 3. Indien en voorzover het door de klant aan Fotoinlijst.nl aangeleverde beeldmateriaal naar de mening van Fotoinlijst.nl onrechtmatig is, dan staat het Fotoinlijst.nl zonder voorafgaande aankondiging geheel vrij om het (vermeende) onrechtmatige materiaal naar haar keuze retour te zenden aan de klant, dan wel te (doen) vernietigen. Aan de klant zal in dat geval de bestelde fotolijst worden verstuurd zonder beeldmateriaal. De door de klant betaalde fotokosten worden niet aan klant geretourneerd.
 4. Mocht het aangeleverde beeld wijzen op een mogelijk strafbaar feit  dan zal Fotoinlijst.nl dit melden aan de politie.
 5. Het aangeleverde beeldmateriaal kan nadat de bestelling succesvol is afgerond niet meer worden gewijzigd of geretourneerd.
 6. De klant is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van haar digitale beeldmateriaal. Fotoinlijst.nl kan hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De door de klant aan Fotoinlijst.nl verstrekte beeldbestanden worden niet bewaard. Uit privacy overwegingen wordt het aangeleverde beeldmateriaal na uitvoering van de opdracht gewist.
 7. De kwaliteit van de door Fotoinlijst.nl vervaardigde afdrukken van beeldmateriaal is afhankelijk van de kwaliteit van het materiaal zelf. Voor de beste printkwaliteit heeft u een bestand van 1000 pixels breed en 650 pixel hoog nodig. De beeldkwaliteit van de afdrukken zal de kwaliteit van het originele fotomateriaal in beginsel niet kunnen overtreffen.

Artikel 5. Levering

 1. We verzenden alle bestellingen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling naar het bij bestelling aangegeven afleveradres. Mochten wij hiervan om bepaalde redenen van afwijken dan krijgt u hiervan via e-mail een bericht, een bestelling zal echter in principe altijd binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling verstuurd worden.
 2. Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant geen recht op enige schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
 3. Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
 4. Levering in gedeelten is toegestaan.
 5. Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Artikel 6. Reclames en retourzending

 1. Wij doen er alles aan om u een perfect product te leveren. Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kunt u binnen 5 werkdagen na levering van de bestelling een e-mail sturen aan info@Fotoinlijst.nl. Indien binnen deze termijn door Fotoinlijst.nl geen schriftelijke reclames zijn ontvangen, wordt Fotoinlijst.nl geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
 2. Wij zullen een eventueel probleem zo spoedig mogelijk oplossen. Mocht de oplossing niet aan uw verwachting voldoen, dan kunt u de bestelling, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag minus foto- en verzendkosten zal binnen 10 werkdagen nadat de bestelling retour ontvangen is aan u worden teruggestort. Deze garantie vervalt wanneer u zelf heeft getracht het gebrek te herstellen.
 3. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 10 werkdagen na aflevering aan Fotoinlijst.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten voor retourzendingen komen voor uw rekening. Fotoinlijst.nl zal binnen 10 werkdagen nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het bedrag rechtstreeks op uw bankrekening terugstorten onder inhouding van de in rekening gebrachte verzendkosten, cadeauverpakking en fotokosten.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Fotoinlijst.nl en van het personeel en de producten van Fotoinlijst.nl voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Fotoinlijst.nl is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
 2. Fotoinlijst.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Fotoinlijst.nl.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Fotoinlijst.nl jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Fotoinlijst.nl verschuldigd is.
 4. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Fotoinlijst.nl, dan wel tussen Fotoinlijst.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Fotoinlijst.nl, is Fotoinlijst.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Fotoinlijst.nl.

Artikel 8. Overmacht

 1. Fotoinlijst.nl heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Fotoinlijst.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Fotoinlijst.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Privacy

 1. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 10. Diversen

 1. Indien u aan Fotoinlijst.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Fotoinlijst.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Fotoinlijst.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
 2. Wanneer door Fotoinlijst.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Fotoinlijst.nl deze voorwaarden soepel toepast.
 3. Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Fotoinlijst.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Fotoinlijst.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 4. Fotoinlijst.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12. Gedeponeerd

 1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden van Fotoinlijst.nl zijn gedeponeerd in het Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland.
 1. Amersfoort, juli 2016
  Fotoinlijst.nl.